Groenboomgaardstraat 21, Ardooie    |    E-mail: evi@therapiedebruyne.be    |    Tel 0477 87 53 11

Privacyverklaring

Therapie Debruyne hecht veel belang aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt. 

  • Verwerkingsverantwoordelijke

De eenmanszaak Evi Debruyne met maatschappelijke zetel te Groenboomgaardstraat 21, 8850 Ardooie, BTW BE 0646.896.166, is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.  Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar evi@therapiedebruyne.be of per post richten aan Evi Debruyne, Groenboomgaardstraat 21, 8850 Ardooie, België.

Wanneer je op de website www.therapiedebruyne.be actief bent, een online cursus of bestelling plaatst of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij.  Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving, waaronder de Privacywet (1998) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jouw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands AVG nr. 2016/679 van het Europees Parlement.

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.  Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.therapiedebruyne.be en geldt voor alle interacties tussen jou en Evi Debruyne, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en bewaard?

Algemene informatie die je zelf hebt verstrekt aan Evi Debruyne in het kader van een overeenkomst.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die bijgehouden worden in kader van begeleidingen:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Afstamming (indien relevant)
• Telefoonnummer/mobiel nummer
• E-mailadres
• Rijksregisternummer of nationaal nummer (indien nodig)
• mutualiteit
• Overige persoonsgegevens en relevante documenten die je actief verstrekt tijdens gesprekken
• Indien de aangemelde persoon minderjarig is worden ook de gegevens van de ouders opgenomen in het dossier (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van ouders of wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.) 

Informatie om een aankoop (bv. Online cursus) mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten.

Informatie die ik mag ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klacht of andere communicatie die je aan mij hebt gericht. 

Gegevens die voortkomen uit een bezoek aan website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem.

  • Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle verkregen persoonsgegevens worden door Evi Debruyne gebruikt en verwerkt in het kader van de dienstverlening en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten; om eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen naleven; om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus het beantwoorden van jouw vragen via mijn website of per telefoon; om je te kunnen bereiken voor opvolging; voor marketingdoeleinden zoals het bekendmaken van nieuwe producten en diensten en uitsturen van nieuwsbrieven (waarvoor je jou ten allen tijde kan uitschrijven); voor het algemeen beheer van jouw dossier en/of account; voor afhandeling van jouw betalingen.

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen: voor de boekhoudkundige verwerking, om jouw rechten als consument te kunnen garanderen, tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties.

Wanneer je mij persoonsgegevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, plaatsen van een order, downloaden van een (gratis) digitaal product, inschrijving op een wachtlijst of nieuwsbrief, ga ik ervan uit dat je instemt met het verzamelen van jouw gegevens.  

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroep ik mij op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van diensten aan jou, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van gerechtvaardigd belang. 

In het kader van blijvende kwaliteitsbewaking, permanente vorming en bijkomende specialisatie worden geregeld vormingen en opleidingen gevolgd door de therapeut, dit om de therapeutische hulpverlening steeds verder te optimaliseren. In het kader hiervan dienen supervisies gevolgd te worden en is het soms nodig om beeld- en of audio opnames van sessies mee te nemen om mijn proces als therapeut van nader bij te kunnen bekijken. Indien dit van toepassing is, wordt hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd aan de cliënt. Nadien worden deze audio- en/of video-opname vernietigd of versleuteld in het elektronisch dossier bewaard. 

De psychotherapeut is aan geheimhouding over zijn werk gebonden. Een uitzondering kan zijn wanneer zich levensbedreigende situaties voor de cliënt of voor derden voordoen, maar Evi Debruyne bespreekt dit steeds vooraf met de cliënt.

  • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Om de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen kan het soms aangewezen zijn om andere betrokken hulpverleners (vb. artsen, andere therapeuten,…) te contacteren om gegevens uit te wisselen of op te vragen. 

Als de psychotherapeut via schriftelijke stukken aan derden informatie verschaft over de cliënt, bespreekt hij dat eerst met de cliënt. Die stukken worden toegevoegd aan het dossier. 

Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, transportmaatschappijen hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die ik hen verplicht moet verstrekken in verband met jouw aankoopgerelateerde transactie.  Voor deze aanbieders adviseer ik dat je hun privacybeleid leest zodat je begrijpt in welke mate zij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Voor het uitvoeren van bepaalde dienstverleningen werk ik samen met verschillende partners: Studio Lagom, MyPlugin (online platform), Convertkit (versturen van nieuwsbrieven), Webinargeek (verzorgen van webinars), Zoom (live online cursussen).  Je kan het privacybeleid van deze partners via hun website raadplegen.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het jouwe of het mijne.  Indien je ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan jouw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin de dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.  Zodra je de website www.therapiedebruyne.be verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, ben je niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van mijn websites.

Ik zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.

  • Bewaartermijn

De psychotherapeut houdt een dossier bij in geval van samenwerking met andere beroepsgenoten en instanties. Dit dossier omvat alle basisgegevens en officiële stukken over de therapie. Het dossier moet tien jaar bewaard worden en wordt dan vernietigd. Dossiers worden met de nodige zorg vernietigd en correct weggegooid. 

  • Links

Wanneer je op mijn website op links klikt; kan je weggeleid worden van mijn site.  Ik ben niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raad je aan om hun privacyverklaring grondig te lezen.

  • Beveiliging van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.  Om Jouw persoonsgegevens te beschermen neem ik de nodige voorzorgen om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.  

  • Jouw rechten omtrent uw gegevens 

De cliënt heeft steeds het recht om het dossier in te zien, gegevens te corrigeren of te verwijderen. Persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut horen niet bij het dossier. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar evi@therapiedebruyne.be. Gelieve een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Je kan jou ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.  

  • Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kunt nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming

  • Disclaimer

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Evi Debruyne ten behoeven van de in deze overeenkomst besproken punten.  Evi Debruyne accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.  

Evi Debruyne behoudt zich het recht om dit privacybeleid te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Indien er wijzigingen aangebracht worden in de privacyverklaring dan zullen deze aangekondigd worden op de website en ook schriftelijk bezorgd worden aan de cliënten.