Groenboomgaardstraat 21, Ardooie    |    E-mail: evi@therapiedebruyne.be    |    Tel 0477 87 53 11

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels en verplichtingen met betrekking tot de levering van diensten en zijn van toepassing op uw gebruik van en deelname aan onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of toekomstige wijzigen, maak dan geen gebruik van onze diensten of de website. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen (a) Evi Debruyne, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Groenboomgaardstraat 21 en ondernemingsnummer BE0646.896.166; hierna genoemd als Dienstverlender, en (b) elke persoon die van de website en/of de aangeboden diensten gebruik maakt. 

Artikel 1 – Definities 

1. Cliënt
Onder cliënt wordt verstaan degene die onder deze Algemene Voorwaarden de diensten van Evi Debruyne gebruikt of wil gebruiken en de Overeenkomst tot de uitvoering van de Diensten aangaat.

2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Evi Debruyne en de Cliënt wordt aangegaan waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken. 

3. Diensten
Onder Diensten wordt verstaan al hetgeen Evi Debruyne ten behoeve van de Overeenkomst met de Cliënt uitvoert en/of onderneemt (oa. individuele psychotherapie, behandelingen, diagnostiek, … ). 

4. Dienstverlener
De dienstverlener omvat onder deze Algemene Voorwaarden Evi Debruyne 

5. Ingangsdatum
De overeenkomst gaat in op de dag waarop een eerste afspraak werd vastgelegd. 

Artikel 2 – Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden maken wezenlijk deel uit van inschrijfformulieren, eventuele offertes, therapeutische overeenkomsten en factuur en zijn integraal van toepassing op al de aangeboden Diensten. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en enig afzonderlijk schriftelijke Overeenkomst, gelden de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Afzonderlijk afgesproken bepalingen kunnen wel indien deze betrekking hebben op betaalmodaliteiten. 

2. De Algemene Voorwaarden worden bij aangaan Overeenkomst ter kennis gebracht aan de Client en staan vermeld op de website www.therapiedebruyne.be.

3. De Cliënt verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Dienstverlener door deze op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle onderdelen ervan onvoorwaardelijk heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk iets anders overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen Algemene Voorwaarden. De cliënt verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat, hetzij door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling, dan wel akkoord via het contactformulier of e-mail.

4. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de Client zelf. Schriftelijke afwijkingen in bijzondere voorwaarden kunnen steeds tussen partijen worden overeengekomen.

5. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

6. De Dienstverlener is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op nieuwe Overeenkomsten en voor reeds bestaande overeenkomsten vanaf dertig dagen na implementatie van deze wijziging. De recentste Algemene Voorwaarden zijn altijd terug te vinden op de website. 

7. De Dienstverlener is niet gebonden aan kennelijke materiële vergissingen, typfouten, rekenfouten of verschrijvingen zoals (niet limitatieve voorbeelden ter illustratie): een onrealistisch hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

Artikel 3 – Uitoefening herroepingsrecht; annulering of beëindiging van de overeenkomst. 

1. Overeenkomsten worden geacht tot stand te komen op de dag van het inplannen van een eerste afspraak (dit kan via het contactformulier of via mail) 

2. Er worden regelmatig evaluatiemomenten (tijdens therapiesessies) ingelast waarbij het verloop van de therapie expliciet wordt besproken en zo nodig bijgestuurd. Je kan op elk moment de therapie beëindigen. Dit gebeurt in onderling overleg. Ter afronding worden doorgaans één of meerdere sessies voorzien om de samenwerking te evalueren en gevoelens in verband met afscheid een plaats te geven. 

3. Wanneer de Cliënt wenst gebruik te maken van het herroepingsrecht is de Cliënt verplicht om dit minimaal 24u en liefst 48u voor de ingeplande sessie kenbaar te maken aan Evi Debruyne en dit telefonisch via 0477 87 53 11. 

4. In geval van laattijdige annulering door de Cliënt, is Evi Debruyne gerecht om 50% van de waarde van de Diensten aan te rekenen.  Bij Afwezigheid zonder verwittigen wordt de volledige waarde van de dienst aangerekend. 

5. Indien Evi Debruyne door overmacht de Diensten niet kan uitvoeren, zal Evi Debruyne zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Cliënt en wordt de Dienst in overleg met Cliënt verplaatst naar een later tijdstip. 

6. Evi Debruyne is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit/sessie. 

7. Inzake online cursussen en trajecten is het niet meer mogelijk deze te annuleren en de reeds betaalde som terug te vorderen van zodra de inloggegevens met toegang tot het online platform werden ontvangen door de cliënt en hiermee toegang tot het online platform wordt verleend.  Het is hierbij irrelevant of de cliënt effectief heeft ingetekend op het online platform. Het herroepingsrecht zoals geformuleerd in het WER is niet van toepassing op het verlenen van de online cursussen van de dienstverlener. 

8. De dienstverlener heeft steeds het recht om over te gaan tot annulatie van een deelname en/of inschrijving van een online cursus om reden van tegenstrijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, of strijdig met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek, zonder dat zij hier enige schadevergoeding voor verschuldigd is. 

Artikel 4 – Overdracht 

1. De Dienst is gericht en afgestemd op iedere Cliënt individueel. De Cliënt kan de sessies/diensten niet overdragen naar een andere persoon. 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Client 

1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en producten aan. De diensten bestaan onder meer (niet limitatief) uit: psychotherapeutische begeleiding, online en offline trajecten en/of cursussen, webinars, coaching sessies en workshops. Een overzicht hiervan kan worden gevonden op de website van de Dienstverlener. Producten betreffen materiële goederen die verzonden worden naar een adres naar keuze.  

2. De Dienstverlener biedt o.a. psychotherapeutische begeleiding aan. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. 

3. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen op de vestiging van de Dienstverlener of online. 

4. De Dienstverlener heeft wel het recht om de plaats eenzijdig te wijzigen indien dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de Cliënt noodzakelijk is. 

5. De Cliënt erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener. 

6. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Cliënt beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Cliënt. 

7. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en betaling van het verschuldigde bedrag. 

8. Deelname is steeds op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De cliënt blijft steeds aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen, acties en de eventuele gevolgen hiervan.

9. De duurtijd van de overeenkomst is steeds afhankelijk van de gekozen dienst.  Er wordt op voorhand meegedeeld hoe lang de dienst zal duren.  Na het verstrijken van de duur van de overeenkomst – in geval van een online cursus met een bepaalde duur – kan door de cliënt geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.  De overeenkomst kan – in geval van online trajecten, cursussen en/of webinars – niet vroegtijdig worden opgezegd en het inschrijvingsgeld kan niet worden teruggevorderd. 

10. De dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn bij (1) elke wanprestatie of niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, (2) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van diensten en producten van Evi Debruyne, (3) in geval van overmacht. In geval van overmacht zal de Dienstverlener steeds al het mogelijke proberen doen om de dienstverlening uit te stellen naar een latere datum.  In geval van overmacht bij de Dienstverlener heeft de cliënt geen recht op een restitutie van de reeds betaalde prijs. 

 11. Bij opstart van de begeleiding wordt een cliënt dossier aangemaakt. De Client heeft op elk moment recht tot inzage van zijn/haar dossier en staat mee in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Daarnaast wordt er ook privacyverklaring opgesteld en akkoord gevraagd voor deze privacyverklaring. 

12.De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Client zijn verstrekt. 

13.Indien een partij niet kan deelnemen aan een activiteit, wordt deze verwacht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de wederpartij. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend van de kostprijs van de desbetreffende sessie (zie artikel 3.4). 

14.Als tijdstip van annulering geldt het tijdstip dat de Dienstverlener de annulering ontvangt per email of telefoon. 

15.Wanneer de Client te laat komt op de afspraak, wordt de sessie niet verlengd. De Cliënt dient in dit geval nog steeds de volledige sessie betalen. 

16.Wanneer de Dienstverlener te laat komt op de afspraak zal de sessie daarentegen wel worden verlengd om de Cliënt hierin tegemoet te komen. 

Artikel 6 – Tarieven en betalingen 

1. De tarieven staan omschreven op de website of kunnen via e-mail worden aangevraagd. De bedragen voor psychotherapeutische diensten zijn vrijgesteld van BTW op grond van artikel 44, §2, 5° WBTW.  De tarieven voor coaching diensten vallen onder de BTW-plicht. M.b.t. sessies: Er wordt gevraagd aan de Client om telkens na afloop van iedere sessie te betalen via cash of via Bank of Payconiq app. Indien de app-betalingen wegens een storing niet werken, kan de Dienstverlener uitzonderlijk voor de sessie een rekening opmaken. Er kan hier in onderling overleg ook eventueel op afgeweken worden. 

2. Evi Debruyne heeft steeds het recht om tarieven en/of voorwaarden aan te passen.  Het aanbod dat bestond op het moment dat de cliënt het aankoopt, is het geldende aanbod.  Diensten en producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en online worden betaald.  Diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, worden onmiddellijk of na afloop van de sessie betaald. In overleg tussen cliënt en dienstverlener kan een factuur opgestuurd worden die binnen de 14 dagen na factuurdatum dient betaald te worden.  

3. Indien de Cliënt niet tijdig betaalt, is de dienstverlener gerechtigd om haar diensten stop te zetten/op te schorten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

4. Bovendien worden bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Cliënt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 55,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

In het geval niet-betaling of wanbetaling zal zonder enige verder ingebrekestelling van rechtswege zowel een verwijlintrest van 1% per maand en een vaste administratieve kost van 15€ verschuldigd zijn.  Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15% verhoogd worden, met een minimum van 50€, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten.

Artikel 7 – Online trajecten en/of cursussen

1. Om toegang te hebben tot de online trajecten en cursussen van Evi Debruyne dient er een account te worden aangemaakt op het leerplatform. Toegang tot de online trajecten en cursussen is persoonlijk. Toegang en inhoud van de online cursussen en trajecten mogen niet gedeeld worden met derden.  Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang tot het online leerplatform voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Evi Debruyne de cliënt enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

2. De cliënt heeft toegang tot de online cursus of traject zoals aangegeven op de website.  Indien er levenslange toegang is, houdt dit in zolang het leerplatform bestaat en zolang Evi Debruyne haar professionele werkzaamheden uitvoert.  Indien Evi Debruyne de werkzaamheden stopzet, geldt dit ook voor de toegang tot het platform.  De cliënt kan hiervoor geen vergoeding vorderen.  De cliënt wordt van deze stopzetting minstens 14 kalenderdagen voorafgaand aan de stopzetting op de hoogte gebracht zodat alle beschikbare materiaal van de online cursus kan worden gedownload.

3. De cliënt dient tenminste over een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trajecten en cursussen.

4. De cliënt dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen en trajecten dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Evi Debruyne

5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens van de cliënt. 

Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, cursussen en/of materialen, en overige inhoud op de website en het online leerplatform, producten eigendom zijn van Evi Debruyne en beschermd worden door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder docht niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor ander doeleinden van Evi Debruyne aangeeft in online cursussen, diensten en de bijhorende materialen en content.  De klant mag de online cursussen, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof de cliënt de eigenaar is van deze informatie en/of het door de cliënt ontwikkeld is.

3. Evi Debruyne verleent aan de cliënt een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

4. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Evi Debruyne, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

5. Het is de cliënt ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden.  De cliënt mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. De inhoud van een online cursus mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden meegedeeld, gereproduceerd of doorgegeven aan derden op enige wijze (waaronder onder meer op elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Evi Debruyne. Indien de cliënt de inhoud wil gebruiken op een andere manier dan toegestaan is, dan dient de cliënt hier schriftelijk toestemming voor te vragen via evi@therapiedebruyne.be.

6. Wanneer de cliënt toch de inhoud op een andere manier gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Evi Debruyne, zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van materiaal, hetgeen strafbaar is. Bij schending hiervan zal de cliënt gehouden zijn Evi Debruyne te vergoeden voor de geleden schade en dit met een minimum aan 1.500 € per gepleegde inbreuk, reproductie of overdracht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

1. De Cliënt erkent en aanvaardt dat elke door de Dienstverlener aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is. 

2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor mogelijke schade ontstaan door de uitvoering van de Overeenkomst, zowel door haarzelf als door derden.

3. de online cursussen zijn louter bedoeld voor het versterken van het algemeen en mentaal welzijn van de cliënt. Ze zijn geenszins bedoeld om medisch advies of therapie van welke aard ook te vervangen.  De cliënt is zelf geheel aansprakelijk voor zijn acties en resultaten tijdens en na de online cursus. Evi Debruyne voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de cliënt beoogde.  Het resultaat is steeds afhankelijk van de inzet en acties van de cliënt. Evi Debruyne kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de beslissingen die de cliënt zelf maakt.  De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient tijdig initiatief te nemen om elders actief hulp te zoeken wanneer hij/zij hiertoe de noodzaak voelt, of indien hij/zij zich in een crisissituatie bevindt. Indien de cliënt te maken heeft met een ernstige psychiatrische problematiek wordt de cliënt geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen.  Indien de cliënt start met een online cursus wordt geadviseerd dit eerst met de behandelende arts of therapeut of paramedicus te bespreken.

4. Alternatieve behandelingen (Access Bars®, NES Health, reiki,…) zijn louter bedoeld voor het versterken van het algemeen en mentaal welzijn van de cliënt. Op geen enkel moment beweert Evi Debruyne een diagnose te stellen of te claimen dat deze behandelingen een vervanging zijn van medische zorg voor de vastgestelde medische toestand.  Indien de cliënt zich zorgen maakt over zijn/haar medische gezondheidstoestand adviseert Evi Debruyne om een gekwalificeerd arts of geneesheer te raadplagen en blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om een gekwalificeerd arts of geneesheer te raadplegen. De behandeling, de informatie en het advies in het kader van  het toepassen van alternatieve behandelingen door Evi Debruyne, hebben enkel betrekking op de cliënt en zijn enkel gebaseerd op de informatie die verstrekt wordt door de cliënt.  

5. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot de maximale waarde van de afgenomen sessies. Indien er sprake is van aansprakelijkheid van De dienstverlener, is deze uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is de Dienstverlener niet aansprakelijk. 

6. De Client vrijwaart de Dienstverlener van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade. Mocht de dienstverlener aansprakelijk worden gesteld door een derde in dit verband, dan is de Client verplicht alle kosten die hiermee verband houden te voldoen aan de Dienstverlener en is de Client verplicht direct verantwoording van de aansprakelijkheid te nemen (onder meer) door aan de derde kenbaar de maken dat de Dienstverlener niet aansprakelijk is, maar de Cliënt. Indien de Cliënt hierin tekortschiet, ontstaat daarmee automatisch een vorderingsrecht van de Dienstverlener op de Cliënt ter grootte van het bedrag waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld.

7. De Client is aansprakelijk voor alle schade die de Dienstverlener mocht lijden ten gevolgen van een aan de Client toerekende tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. 

8. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, ongevallen, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, uitval van systemen, ziekte onder personeel of medewerkers of werknemersschaarste in het algemeen, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemieën, pandemieën enz. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 10 – Gegevensverwerking 

1. Door het aanvaarden van een aanbod, aangaan van een overeenkomst of het aankopen van een product van de Dienstverlener, verklaart de Client zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website. 

2. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Client opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Cliëntenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Client naar behoren uit te voeren. 

3. De Dienstverlener zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodat het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt de Dienstverlener gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid. 

4. In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bezwaar in te dienen. Vragen en/of klachten omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op de rechten als betrokkene kunnen gericht worden aan de Dienstverlener en dit via een gemotiveerd schrijven naar evi@therapiedebruyne.be of per post naar 8850 Ardooie, Groenboomgaardstraat 21.  De Dienstverlener verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft de Dienstverlener het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval de Dienstverlener de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG). 

5. De Dienstverlener garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate na-service, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de betrokkene. 

6. De Dienstverlener neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt de Dienstverlener er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt. De Dienstverlener garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij de Dienstverlener is mevr. Evi Debruyne (evi@therapiedebruyne.be of 0470 36 95 59). 

7. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij. 

Artikel 11 – Onderaanneming

1. Evi Debruyne is ten alle tijden gerechtigd om een beroep te doen op onderaannemers zonder dat zij hiervoor de toestemming dient te bekomen van de cliënt.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Client alsmede onderhavige Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is. 

2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd om tot een minnelijke oplossing te komen. 

3. Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomst en/of huidige Algemene Voorwaarden en/of met betrekking tot de uitgeschreven facturen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van West Vlaanderen, afdeling Roeselare.